Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Groepshotel HeideHoeve B.V.  te Someren.

Artikel 1: Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. groepshotel/conferentieoord: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en aanhorige  zaken;
 2. ondernemer: Heidehoeve B.V. die aan contractant ter beschikking stelt;
 3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
 4. groep: het geheel aan individuen, de vaste groep,  die krachtens de overeenkomst het recht heeft in het groepshotel te verblijven;
 5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de vaste groep die tijdens de logiesperiode in Heide Hoeve verblijven.;
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het logies en/of faciliteiten van het groepshotel ; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het verblijf;
 8. informatie: schriftelijke of elektronisch toegestuurde gegevens over het gebruik van het groepshotel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf en deze algemene voorwaarden
 9. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 10. beveiliging en toezicht ; alle apparatuur t.b.v. veiligheid alsmede de aanwijzingen van de ondernemer.

 

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking het overeengekomen groepshotel voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan contractant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
 3. Indien blijkt dat de werkelijke situatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die is gepublceerd , heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
 5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
 6. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met alle groepsleden en bezoekrs te overhandigen.
 7. In de lijst met groepsleden mag tijdens het verblijf geen groepsleden worden vervangen door nieuwe groepsleden.
 8. De ondernemer kan zonder opgave van reden een optie of een boeking van een contractant weigeren.
 9. De contractant dient kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, de ondernemer is niet aansprakelijk als de contractant hierin verzuimt.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.                                                                                     

Een optie is maximaal een week geldig en kan door de optienemer met een aanvraag per mail voor een week worden verlengd.
Zonder een verzoek of herhaald verzoek tot verlenging vervalt de optie altijd na een week en kan de optienemer aan een optie geen rechten meer ontlenen.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De logiesprijs en de verzorgingsprijs worden overeengekomen op basis van de op de verblijsfperiode moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. 
 2. Contractan dient bestellingen en wijzigingen uiterlijk een maand voor aankomst door te geven.
 3. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring of gewijzigde omstandigheden aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen of gebeutenissen, die op het groepshotel of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. Bij een wijziging van geboekte data gelden de prijzen voor de nieuwe geboekte data. Voor periodes zoals kerst, pasen, hemelvaart e.d. gelden andere min. aantal dagen.
 4. De logiesprijs is geldend voor het totale aantal personen gedurende de hele verblijfsperiode, ongeacht of groepsleden ook de hele verblijfsperiode aanwezig zijn. Voor daggasten geld een tarrief per dag.  
 5. Fouten in de berekening of facturering worden onvoorwaardelijk gecorrigeerd.

 

Artikel 5: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de contractant, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na het schriftelijke betalingsverzoek niet of niet behoorlijk of volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
  Indien de in de reserveringsovereenkomst bepaalde aanbetaling niet binnen een week weken na de datum van de reserveringsovereenkomst is voldaan is de reserveringsovereenkomst ongeldig en kan de contractant geen beroep doen op de gereserveerde data, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. Contractant zorgt er voor dat betaling van het totaalverschuldigde in de in de overeenkomst genoemde termijn, volledig is voldaan.
 3. Indien de ondernemer binnen de in de overeenkomst genoemde termijn niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, of als contractant achterstallig nog enig bedrag aan ondernemer verschuldigd is, is de ondernemer gerechtigd de oevreenkomst te ontbinden en de contractant en de groepsleden de toegang tot het groepshotel te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de te betalen prijs.
   De kosten voor extra werkzaamheden en/of leveringen en/of schade aan gebouwen of inventaris door contractant en/of groepsleden veroorzaakt, die door de ondernemer geleverd of geleden zijn, worden onvoorwaardelijk voor vertrek door contractant of groepsleden contant voldaan.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Alle aanmaningskosten en incassokosten komen voor rekening van de contractant.
   

 

Artikel 6: Annulering

Een annuleringsverzekering dient door contractant zelf te worden afgesloten, ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.

1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering betaald de contractant een vergoeding aan de ondernemer.

 2 Deze bedraagt bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;  

 • bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 • als Heide Hoeve om haar moverende reden de boeking annuleert ontvangt u het reeds betaalde bedrag terug.  

3  Bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum van de  overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding, na aftrek van administratiekosten, naar evenredigheid gerestitueerd te worden, indien het groepshotel door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. 

In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien het groepshotel door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.  Annuleren kan alleen schriftelijk worden gedaan.  Bij een gemotiveerde annulering door HeideHoeve , zal Heidehoeve het reeds betaalde bedrag terugbetalen zonder verdere vergoedingen verschuldig te zijn.

4  Bij een aanulering of bij onjuiste informatie of opgave, is de ondernemer niet aansprakelijk voor de belangen van de contractant.

5 Bij een annulering door overmacht of een in Nederlands rechtsgeldige maatregel is punt 2 van Artikel 6 van kracht.

6 Contractant dient ten alle tijden zelf  een annuleringsverzekering af te sluiten. Ondernemer is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

7 Een annulering is met in acht nemen van alle overige bepalingen in artikel 6 , alleen geldig als deze aangetekend of per mail aan Heide Hoeve is medegedeeld.

8 Indien door een afgekondigde Nederlandse bindende corona maatregel uw verblijf niet door gaat, blijft het reeds betaalde bedrag voor max. een jaar voor een vervangende boeking voor de contractant beschikbaar. Indien deze boeking of het verblijf, om welke reden dan ook, alsnog niet door gaat, is de ondernemer niet tot terugbetaling van een aanbetaling verplicht. 

 

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik van het groepshotel door derden is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.
 3. Tussentijds wisseling in de groepssamenstelling is alleen met schriftelijke toestemming van de ondernemer.

 

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  2. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven;
  3. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepshotel in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
  4. Indien de contractant en/of de groepsleden gevaar veroorzaken voor personen en zaken,
   Indien de contractant of de groepsleden op enige wijze beveiligigs apparatuur of toezichtsapparatuur manipuleren,
   indien contractant of groepsleden zich schuldig maken aan drankmisbruik of drugsgebruik.
   indien contractant of groepsleden zich schuldig maken bedreiging of geweldsdelicten.
  5. Indien blijkt dat door contractant onjuiste gegevens of informatie werd verstrekt.
 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat het groepshotel is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten  spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen een uur.
 3. Indien de contractant nalaat het groepshotel te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd het groepshotel op kosten van de contractant te ontruimen.
 4. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 10: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het groepshotel zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de accommodatie (kunnen) worden gesteld.
 2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in het groepshotel geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven. De ondernemer kan in het kader van veiligheid, hygiëne en goede zeden, bij drug gebruik/dealen of alcohol misbruik,  op elk moment nadere voorschriften, maatregelen en/of beperkingen instellen. De contractant kan in die gevallen geen aanspraak maken eerdere regels.
 3. Huisdieren zijn toegestaan mids aangeleind of in bench en niet in slaapkamers of keukens.
 4. De contractant draagt er zorg voor dat bij de aanwezigheid van kinderen of jeugdigen, ten alle tijden en op alle plaatsen volwassen personen ( ouders of leidinggevenden)  doelmatig toezicht aanwezig houden.

 

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het groepshotel en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De groep is verplicht het groepshotel en het terrein rondom het groepshotel gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
 3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
 4. Per dag is een container lediging van de afvalcontainer van 250 liter inbegrepen. Meerdere ledigingen per dag kosten  €  7,50 per lediging.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein en in zijn gebouwen, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van  weersinvloeden, wateroverlast of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het buiten gebruik  zijn of tijdelijk buiten gebruik zijn van faciliteiten die tot het groepshotel behoren.
 5. Indien het groepshotel buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen.
 6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of  (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

 

Artikel 13: Geschillenregeling

 1. Contractant en ondernemer zijn gehouden om geschillen in eerste instantie intern en onderling zonder tussenkomst van enig ander medium op te lossen.
 2. Kan geen oplossing worden gevonden zal het geschil eerst schriftelijk door contractant of ondernemer  worden medegedeeld en vastgelegd.
 3. Op een door een partij schriftelijk aangemelde geschil zal binnen 14 werkdagen door de andere partij worden gereageerd.
 4. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De groepsleden of hun vertegenwoordiging dient zijn klacht onmiddellijk  na het ontstaan en aansluitend schriftelijk binnen twee weken aan de ondernemer te hebben voorgelegd.

 

Artikel 14:  Ingangsdatum

Deze algemene voorwaarden van Groepshotel HeideHoeve gelden vanaf   1 januari 2002